دومین دوره نمایشگاه ایران شابز

اهدای سرتیفیکیت دومین دوره نمایشگاه ایران شابز توسط دبیر جشنواره جناب آقای جباری به جناب آقای محمود بیات
مدیر عامل چرم سورنا